Wyprzedaż

Wyprzedaż
Ochrzcić diabła
  • -39,00 zł
historia-i-nauka
Ochrzcić diabła
Czy nauka jest zmienna i może podlegać tak samo zmieniającym się modom kulturowym,...
Cena 10,00 zł Cena podstawowa 49,00 zł
Wszystkie produkty w promocji

Nowe produkty

Nowe produkty
Wszystkie nowe produkty

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep Internetowy pod adresem: www.sklep.znakiczasu.pl prowadzi Wydawnictwo "Znaki
Czasu" z siedzibą przy ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa. NIP: 526-02-09-509, REGON:
010238478. Osobowość prawna: art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy z dn. 30.06.1995 r. o stosunku
Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. 2014
r. poz. 1889)1.
2. Sklep Internetowy umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z asortymentem Sprzedającego, w
szczególności z cenami i dostępnością Towarów oraz zawarcie umów sprzedaży na zasadach
określonych w Regulaminie.
3. Ceny zaprezentowane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych, stanowią
wartość brutto, powiększone są o koszty dostawy i stanowią całkowity wymiar świadczenia
należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z dokonywaną transakcją.
4. Sprzedający informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem
spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań
technicznych: przeglądarka internetowa Internet Explorer co najmniej w wersji 11 lub Google
Chrome w najnowszej wersji lub Firefox w najnowszej wersji lub przeglądarka kompatybilna z
w/w. Do poprawnej pracy aplikacji sklepu i korzystania ze wszystkich opcji wymagane jest
włączenie obsługi cookies oraz javascriptu w przeglądarce.
5. Klientem w sklepie internetowym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na
terytorium Polski i posiadająca zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca mający
siedzibę na terytorium Polski.
6. Powołane w Regulaminie pojęcia, oznaczają:
1) Sprzedający – Wydawnictwo "Znaki Czasu" z siedzibą przy ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa.
NIP: 526-02-09-509, REGON: 010238478.
2) Kupujący – podmiot, który złożył zamówienie zgodnie z niniejszym Regulaminem (Klient);
3) Konsument – Kupujący (Klient), będący osobą fizyczną, składający zamówienie niezwiązane
bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22(1) k.c.;
4) Strona internetowa – strona www.sklep.znakiczasu.pl;
5) Sklep – sklep internetowy działający pod nazwą „Znaki Czasu”;
6) Towar – produkt, będący w ofercie asortymentowej Sprzedającego;
7) Zamówienie – oświadczenie Kupującego, co do zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży
na warunkach i zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej (zaproszenie do
składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego);
8) Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedającego informujący Kupującego
o liczbie i rodzaju zamówionych przez niego Towarów, a także o kosztach przesyłki i
umożliwiający Kupującemu dokonanie wyboru Towarów w celu złożenia zamówienia;
9) Dostępność Towaru – znajdowanie się Towaru na magazynie Sprzedającego w chwili
umieszczania przez niego na stronie www.sklep.znakiczasu.pl informacji o Towarze i jego
cenie;
10) Potwierdzenie zamówienia – informacja przesyłana przez Sprzedającego na podany przez
Kupującego adres poczty elektronicznej, zawierająca informacje, co do złożenia przez
Kupującego zamówienia na określone Towary i potwierdzająca, że Zamówienie zostało przez
Sprzedającego przyjęte do realizacji. Potwierdzenie Zamówienia zawiera również odnośniki
elektroniczne (tzw. linki) do obowiązującego Regulaminu oraz Polityki Prywatności;

1 Zmiana nazwy na Wydawnictwo „Znaki Czasu” z siedzibą w Warszawie nastąpiła poniższym
obwieszczeniem: Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 września
2009 r. w sprawie zmiany nazwy Chrześcijańskiego Instytutu Wydawniczego "Znaki Czasu" z siedzibą
w Warszawie (M.P. 2009 r. nr 63 poz. 850).


11) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.) zawierana na odległość, tj. za
pośrednictwem Sklepu Internetowego lub pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w myśl
postanowień ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz.
827). Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w chwili doręczenia Kupującemu
Potwierdzenia zamówienia (po złożeniu przez Kupującego Zamówienia w Sklepie
Internetowym). Na treść Umowy Sprzedaży składają się: treść złożonego oświadczenia
woli, postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności. Umowa Sprzedaży
podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w
takim języku powinna być interpretowana;
12) Login - adres poczty elektronicznej Kupującego używany podczas procesu rejestracji i
korzystania z Konta;
13) Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego
wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie
przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie
trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie
danego stosunku prawnego;
14) Polityka Prywatności - postanowienia, określające zasady przetwarzania i ochrony danych
osobowych Kupującego, stanowiące integralną część Regulaminu;
15) Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);
16) Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze
zmianami) pochodzące od Sprzedającego, wysyłane drogą elektroniczną, po wyrażeniu
zgody przez Kupującego na otrzymywanie przedmiotowych informacji;
17) Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do
czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która
korzysta ze Sklepu Internetowego;
7. Sprzedający informuje, że zdjęcia Towarów zamieszczone w Sklepie internetowym stanowią
jedynie materiały podglądowe i umożliwiają Kupującemu zapoznanie się z Towarem i
wyobrażenie jego kształtu i kolorystyki. Wygląd prezentowanych Towarów może różnić się od
zewnętrznego i rzeczywistego wyglądu Towaru, dostarczonego Kupującemu, które to różnice
mogą wynikać z ustawień monitora Kupującego. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze
postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego
wobec Kupującego będącego Konsumentem.
8. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym
poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz
zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.

II. ZAMÓWIENIE

1. W Sklepie internetowym zamówienie może zostać złożone poprzez:
1) założenie Konta i dokonanie rejestracji przy użyciu loginu i hasła,
2) kontakt telefoniczny i podanie danych w zakresie odpowiadającym danym, niezbędnym
do złożenia zamówienia elektronicznie.
2. W Sklepie internetowym przy każdym Towarze podane są główne informacje o jego cechach,
dostępności towaru oraz cenie. Sklep prezentuje zarówno Towary dostępne, jak i takie, które
wkrótce będą dostępne w sprzedaży. Towary, które nie są jeszcze w sprzedaży, zawsze
opatrzone są wyraźną, jednoznaczną informacją w tym zakresie.
3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić: za pobraniem przy odbiorze towaru, kartą
płatniczą lub przelewem na rachunek bankowy Sklepu – za pośrednictwem szybkiego i
bezpiecznego systemu payU.pl. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny Towaru oraz
kosztów dostawy nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z wyjątkiem
zamówień z opcją „za pobraniem” – wówczas Kupujący dokonuje płatności przy odbiorze
Towaru.
4. Kupujący mogą składać zamówienia dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok
kalendarzowy.
5. Sklep pobiera opłatę za przesłanie przesyłki do Kupującego, wyliczoną na podstawie jej wagi.
Szczegóły dotyczące kosztów przesyłki opublikowane są na
stronie: http://sklep.znakiczasu.pl/content/8-koszty-wysylk i . Sklep nie wysyła za granicę
przesyłek za pobraniem.
6. Składając zamówienia Kupujący:
1) wskazuje miejsce dostawy;
2) wskazuje, poprzez stosowne oznaczenie, Towar, który stanowić ma przedmiot umowy i
dodaje go do Koszyka;
3) dokonuje wyboru sposobu doręczenia Towaru ze wskazanych przez Sprzedającego na
liście sposobów. Cena i termin Dostawy Towaru na adres wskazany przez Kupującego
wskazane są przy Towarze;
4) wskazuje sposób płatności;
5) po zapoznaniu się z treścią Regulaminu, potwierdza fakt jego przeczytania oraz oświadcza,
że jest on związany jego treścią oraz postanowieniami Polityki Prywatności;
7. Kupujący, po wypełnieniu formularza, dokonuje zaznaczenia opcji „Zamawiam”, potwierdzając
tym samym, że jest on związany jego treścią oraz zobowiązuje się do zapłaty za zamówiony
Towar i koszty jego dostawy.
8. Po złożeniu zamówienia Sprzedający dokona jego weryfikacji poprzez sprawdzenie
poprawności wypełnienia formularza i ustalenia możliwości realizacji oraz pod kątem
dostępności Towaru.
9. Kupujący może dokonać anulowania Zamówienia do chwili zawarcia przez Strony umowy
sprzedaży.
10. Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o niemożliwości
realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych lub z powodu Siły Wyższej. W takim
przypadku strony ustalą, czy Kupujący zainteresowany jest realizacją zamówienia w
pozostałym zakresie.
11. W terminie dwóch dni roboczych (a w przypadku weekendu – maksymalnie czterech dni) od
dnia złożenia zamówienia, Sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego dokona
potwierdzenia możliwości zrealizowania zamówienia i przystąpi do jego realizacji w wybranym
przez Kupującego miejscu odbioru lub dostawy Towarów, wysyłając do Użytkownika
Potwierdzenie Zamówienia.
12. Czas realizacji zamówienia dla danego Towaru można sprawdzić w opisie szczegółowym
(klikając na jego zdjęcie). Czas realizacji zamówienia (skompletowanie zamówienia) wynosi
najczęściej 48 godzin, a dla niektórych produktów maksymalnie 14 dni. Do czasu realizacji
należy doliczyć czas dostawy (zazwyczaj 1-3 dni). W przypadku, gdy Kupującym jest
Konsument, termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od otrzymania przez
Sprzedającego Zamówienia.
13. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej
Kupującego Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie
„Potwierdzenie Zamówienia”). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w
temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na
serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu
elektronicznym Zamówienia.
14. W przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia
wraz z Towarem pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy, określającego datę jej zawarcia,
rodzaj i przedmiot świadczenia oraz cenę.
15. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo Przewozowe (Dz.U. 2015 r. poz.
915), jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia,
przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania
szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on,
że przesyłka jest naruszona. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie
niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie
uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7
dni od dnia odbioru przesyłki.
16. Sklep organizuje rozmaite promocje i wyprzedaże Towarów oraz ustala zniżki dla stałych
klientów. Promocje i zniżki nie łączą się.

III. UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO W ZAKRESIE RĘKOJMI

1. Kupujący może zgłosić roszczenie w zakresie wad Towarów w szczególności wysyłając
wiadomość e-mail na adres: kontakt@znakiczasu.pl, telefonicznie pod numerem: 22 331 98 00
lub drogą pocztową na adres: Wydawnictwo „Znaki Czasu”, ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa. W
zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać zastrzeżenia dotyczące jakości Towaru oraz roszczenia
i dane kontaktowe Kupującego.
2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę
fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może:
1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na
wolny od wad albo wadę taką usunie, z zastrzeżeniem, że Kupujący nie może odstąpić od
umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
2) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
3. W przypadku Konsumentów, zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady,
Kupujący może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru –
żądać usunięcia wady, z zastrzeżeniem jednakże, że nie dotyczy to przypadków, kiedy
doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się
wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod
uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
4. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany do dostarczenia
reklamowanego Towaru na adres: Wydawnictwo „Znaki Czasu”, ul. Foksal 8, 00-366
Warszawa.
5. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub
wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia
wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia
nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w
terminie 14 dni, bez podawania powodów oraz bez obowiązku ponoszenia kosztów innych niż
przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) w przypadku umowy sprzedaży Towarów – od objęcia Towarów w posiadanie przez
Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
2) w przypadku sprzedaży wielu Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w
częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towaru), partii lub części.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy
sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu – stosownie do art. 38 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
3. Konsument odstępuje od umowy składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od
umowy. Złożenie przez konsumenta oświadczenia nie wymaga zachowania określonej formy,
konsument może wykorzystać w tym celu wzór oświadczenia, stanowiący załącznik do
niniejszego Regulaminu.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć na adres e-mail: kontakt@znakiczasu.pl
lub drogą pocztową na adres: Wydawnictwo „Znaki Czasu”, ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa.
5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej (tj. na
adres e-mail) Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi na trwałym nośniku
potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące
wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić
Sprzedającemu Towar lub przekazać Towar osobie przez niego upoważnionej, nie później
jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane Towary należy
odesłać na adres: Wydawnictwo „Znaki Czasu”, ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa. Konsument
ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą,
a Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedający
dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże
się dla niego z żadnymi kosztami.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Sprzedający wskazuje, że Administratorem danych osobowych Użytkowników, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.
926 ze zmianami) jest Wydawnictwo "Znaki Czasu" z siedzibą przy ul. Foksal 8, 00-366
Warszawa. NIP: 526-02-09-509, REGON: 010238478. Osobowość prawna: art. 4 ust. 2 pkt 4
ustawy z dn. 30.06.1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1889)2.
2. Użytkownik rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji
Zamówienia za jego zgodą, wyrażoną poprzez akceptację Polityki Prywatności oraz stosownej
Klauzuli.
4. W tym miejscu Sprzedający wskazuje, że podanie przez Użytkownika danych osobowych jest
dobrowolne, lecz konieczne do złożenia Zamówienia oraz zawarcia i wykonania Umowy
Sprzedaży.
5. Sprzedający przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych po wyrażeniu
przez niego stosownej zgody.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania
zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez
Administrator danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
zostały zebrane przez Sprzedającego z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji
celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki określa Polityka Prywatności.
7. Użytkownik może upoważnić Sprzedającego do wysyłania Newslettera oraz innych informacji
handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). W każdym czasie przysługuje
mu prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania Newslettera oraz innych
informacji handlowych.
8. Sklep korzysta z systemu płatności firmy PayU S.A., która jest również administratorem danych
osobowych. Wyrażając zgodę na płatność za pośrednictwem PayU S.A. Użytkownik
jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez ten podmiot.
Dane są przetwarzane w celu poprawnej realizacji płatności za dane zamówienie. Po stronie
PayU S.A. zapewnione jest szyfrowanie tych danych, oznaczone ikoną kłódki w pasku adresu
przeglądarki, co zwiększa ich bezpieczeństwo przetwarzania.
9. Sklep korzysta z ciasteczek (ang. cookies), które są zapisywane na komputerze Użytkownika.
Jest to niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, zapamiętania stanu Koszyka i innych
czynności. Ciasteczka są także niezbędne do zbierania statystyk korzystania z serwisu w celu
stałej poprawy jakości usług. Nie są zbierane żadne poufne dane. W przypadku nie wyrażenia
zgody na korzystanie z ciasteczek, Użytkownik ma prawo je usunąć, licząc się z utrudnieniami
lub niemożliwością dokonania zakupu. Informacje o tym, jak usunąć ciasteczka, udostępniają
twórcy przeglądarki Użytkownika.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym www.sklep.znakiczasu.pl w zakładce
Regulamin.
2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub
bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub
skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
3. Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do zmiany treści postanowień Regulaminu w
przypadku:
2 Zmiana nazwy na Wydawnictwo „Znaki Czasu” z siedzibą w Warszawie nastąpiła poniższym
obwieszczeniem: Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 września
2009 r. w sprawie zmiany nazwy Chrześcijańskiego Instytutu Wydawniczego "Znaki Czasu" z siedzibą
w Warszawie (M.P. 2009 r. nr 63 poz. 850).
1) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług
drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość lub
2) zmiany oferty asortymentowej Sklepu Internetowego.
4. Sprzedający zobowiązuje się powiadomić Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu,
poprzez wygenerowanie stosownego komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej
podany Sprzedającemu przez Użytkownika. Użytkownicy będą związani postanowieniami
nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie trzydziestu (30) dni od dnia
powiadomienia o zmianie Regulaminu.
5. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie
treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa
obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.) oraz ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
7. Opinie i pytania dotyczące Regulaminu oraz funkcjonowania Sklepu prosimy przesyłać
do administratora sklepu.

Załącznik do Regulaminu:

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja _____________________________ (imię i nazwisko) niniejszym informuję
o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
___________________________________________________________________
Data odbioru ________________________________________________________
Imię i nazwisko ______________________________________________________
Adres _____________________________________________________________
Podpis konsumenta (tylko jeżeli jest przesyłany w wersji papierowej)
____________________________________________________________________

Data _________________________________________________________________